Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

 

IMG 9938

เมื่อ 14 ม.ค. 64 ย ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. ได้ตรวจการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ซึ่งหน่วยได้รับการร้องขอจากจังหวัดอุบลราชธานี และได้สนับสนุนเครื่องจักรกลร่วมบูรณาการกับส่วนราชการในการปรับพื้นที่โครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชน ณ บ้านบุเปือย ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จว.อ.บ.

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.