Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สนภ5 64

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

กองบังคับการ

กองบังคับการ

ฝ่ายธุรการและกำลังพล

ฝ่ายยุทธการและการข่าว

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง/จัดหา

ฝ่ายกิจการพลเรือน

ฝ่ายการเงิน

 

หน่วยช่างพัฒนา

ชุดปฏิบัติงานช่าง

ชุดพัฒนาแหล่งน้ำ

ชุดสนับสนุนงานช่าง

หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุดพัฒนาการเคลื่อนที่

ชุดส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ชุด ปจว./ปชส.

ชุดผสมเทียม

 

img 8742

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. เป็นประธานพิธี มอบทุนการศึกษา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มสยช. ประจำปี 2563 ได้แก่ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 24 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 48,000 บาท ให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ของ รร.บ้านกลาง และ รร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ.เดชอุดม ณ อาคารผาแต้ม นพค.56ฯ บ้านบก ต.กลาง อ.เดชอุดม จว.อ.บ.

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.