Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

 

IMG 8510

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. ได้ส่งมอบโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จำนวน 7 ตัว ให้แก่กลุ่มสมาชิกการเลี้ยงโค บ้านโนนสว่าง ต.ไพบูลย์ จำนวน 7 ราย ตามแผนงานโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ประจำปี งป.64 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การให้บริการผสมเทียมโคฟรีของหน่วยให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย ณ บ้านโนนสว่าง ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จว.อ.บ.

 

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.