Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

 

IMG 4864

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. และกำลังพลภายในหน่วย ให้การต้อนรับ พล.ร.ท. อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสภาพที่ดิน บก.ทท. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุก ตามนโยบายด้านการส่งกำลังบำรุงของ ผบ.ทสส. ในพื้นที่รับผิดชอบของ นพค.56 ฯ พร้อมกับเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นพค.56ฯ และบ้านพักสวัสดิการกำลังพล ณ นพค.56ฯ บ้านบก ต.กลาง อ.เดชอุดม จว.อ.บ.

 

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.