Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

 

RachunMOTTO64

 ผบ

MOTTO

 
 IMG 0417 IMG 2233 6
 เมื่อ 25 ก.พ. 64  ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. กฤตพันธุ์ รักใคร่ รอง ผอ.สสน.นทพ. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมารับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยฯ เมื่อ 24 ก.พ. 64  ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. ชูศักดิ์ ธีรากิจรอง ผอ.สทพ.นทพ. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ประจำปี งป.63  มื่อ 23 ก.พ. 64  พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. พร้อม ผบ.นพค.51-56 สนภ.5 นทพ. เข้าร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการใน จ.อุบลราชธานี ในวาระการประชุม คณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
IMG 2039 S 20938780 IMG 1248
เมื่อ 22 ก.พ. 64  พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. ได้ประชุมหารือกับผบ.นพค.51-56 สนภ.5 นทพ. เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานและสนับสนุนกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เมื่อ 16 ก.พ. 64 ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. ได้ตรวจการปฏิบัติงานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ตามแผนงาน/โครงการประจำปี งป.64
เมื่อ 15 ก.พ. 64 ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. ได้ตรวจการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการประจำปี งป.64

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.